اساتید مدعو

سید مهدی مدنی 

درس ارائه شده:

1.انقلاب اسلامی

 2.مقدمه ای بر جامعه شناسی

ابوالفضل عابدینی لیواری
درس ارائه شده:
تاریخ اسلام
سید فخر الدین طباطبایی
درس ارائه شده:
انسان در اسلام
میترا کلانتری
درس ارائه شده:
1.مقدمه ای بر روانشناسی
2.توسعه فردی
3.دانش خانواده
4.آیین زندگی
محمد رضا دهقانی
درس ارائه شده:
سواد حقوقی
حسین صامعی
درس ارائه شده:
توسعه فردی
نیما نریمانی
درس ارائه شده:
اندیشه اسلامی1
حجت اله مرزانی
درس ارائه شده:
اندیشه اسلامی2
سعید طاووسی مسرور
درس ارائه شده:
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
محمد تمیزکار مستقیم
درس ارائه شده:
سواد حقوقی
اصغر نوروزی
درس ارائه شده:
1.مقدمه ای بر روانشناسی
2.دانش خانواده
میثم زنجیر زن حسینی
درس ارائه شده:
1.عرفان عملی در اسلام
2.تفسیر موضوعی قرآن
مهدی باقری
درس ارائه شده:
اندیشه اسلامی 1
مهدی نساجی
درس ارائه شده:
آیین زندگی
طیبه میر محمد حسینی
درس ارائه شده:
اندیشه اسلامی2
مهدیه پاکروان
درس ارائه شده:
تاریخ امامت
شبیر فیروزیان
درس ارائه شده:
تفسیر موضوعی قرآن
حامد منوچهری کوشا
درس ارائه شده:
اندیشه اسلامی2
روحالله فدائی
درس ارائه شده:
اندیشه اسلامی1
حسن فیضی
درس ارائه شده:
اندیشه اسلامی2
مصطفی نوروزی
درس ارائه شده:
انقلاب اسلامی
سپیده وحید نیا
درس ارائه شده:
آیین زندگی
کریم پارچه باف دولتی
درس ارائه شده:
تفسیر موضوعی قرآن
محمد مهدی نایبی
درس ارائه شده:
آیین زندگی